Biološki aerisani prečistač

Biološki prečistač otpadnih voda je uredjaj protočnog tipa izradjen od vodonepropusnog armiranog betona i plastike, vrlo velike zapremine za projektovanu količinu otpadne vode što ga čini pouzdanim u radu. Ugradnjom ovog uredjaja smanjuje se potreba za čestim pražnjenjem kao kod klasičnih septičkih jama.

Duvaljke vazduha i aeratori su vrlo pouzdani i dugotrajni uredjaji sa maksimalnom potrošnjom električne energije do 800KWh (godišnje) što je oko 80 eura na nivou godine, i to za najveći uredjaj od 150 korisnika. Biološki prečistač se dimenzioniše prema maksimalnom broju korisnika u objektu a na bazi 150l fekalne vode po osobi dnevno.

Preporučujemo ih kod objekata za stanovanje te objekata privredne i turističke delatnosti gde se traži maksimalno prečišćavanje sanitarnih voda kao npr. stambene zgrade, manji hoteli i apartmani, manji  autokampovi, škole, bolnice, razni objekti do 150 korisnika kao i sve ostale objekte kod kojih se zahteva prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda.

Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda
Biološki prečistač otpadnih voda

Bakterije čistači septičkih jama

Reportaža o ECO SMART prečistaču na rts.com

pročitaj
način rada

Prečišćavanje se vrši mehanički, gravitacionim taloženjem i biološkom razgradnjom organskih materija i to anaerobnim i aerobnim procesom razgradnje, tj bez prisustva kiseonika i u drugoj fazi sa prisustvom kiseonika, koji se u vidu vazduha pod pritiskom upumpava u uredjaj po odredjenom rezimu. Uredjaj se sastoji od vise komora, u zavisnosti od broja korisnika za koji je namenjen i duvaljke za uduvavanje vazduha.

Uredjaj je namenjen za obradu svih otpadnih voda iz objekta: fekalne vode, kuhinjske i sanitarne vode kao i za otpadne vode iz profesionalnih objekata za pripremu hrane uz predtretman odvajanja masti. Takodje je namenjen za manje objekte tipa klanice i mlekare. U uredjaj je zabranjeno uvoditi krovne vode, površinske vode, i vode iz auto servisa. Stepen prečišćenosti je 95%. Prečišćena voda se kroz izlaznu cev upušta u upojni bunar, drenažno polje ili vodotok.

Izrada biološkog prečistača

Izdradu vrše naši stručni ljudi koji puštaju uredjaj u rad. Samu jamu potrebno je na terenu pozicionirati na način da je dostupna cisterni za pražnjenje. Preporučujemo da se upojni bunar i biološki prečistač ugrade u isti iskop. Biološki prečistač se nalazi 100% ukopan u zemlji i preko njega je moguće obavljati svaku vrstu saobraćaja. Na površini se vide samo tri otvora, ulivna šahta sa mehaničkom rešetkom, izlivna šahta sa mestom za uzimanje uzoraka i mestom za tabletu hlora kao i šahta za ispumpavanje taloga. Same estetske poklopce izvodi investitor u zavisnosti od parternog uredjenja.

Modeli

Garancija za naš uredjaj je 1 godina a može se i drugačije ugovoriti. Trajnost našeg uredjaja je vrlo velika jer je izradjen od materijala koji dobro podnose otpadne vode. Električni delovi uredjaja su standardna oprema pa ih je u slučaju otkaza moguće lako zameniti.

5 - 50 korisnika
10 500 litara
Bio 50
100 - ulazne cevi
Kompresor 50W
51 - 100 korisnika
21 000 litara
Bio 100
125 - ulazne cevi
Kompresor 75W
101 - 150 korisnika
31 500 litara
Bio 150
160 - ulazne cevi
Kompresor 100W
Održavanje

Održavanje biološkog aerisanog uredjaja svodi se na povremeno dolivanje bakterijske tečnosti koja se vrlo jednostavno obavlja, preko wc šolje te povremenim pražnjenjem aktivnog mulja. Pražnjenje se obavlja po potrebi a u zavisnosti od korišćenja uredjaja i tada je potrebno uredjaj ponovo dopuniti čistom vodom do vrha i u njega uliti bakterije. Za našu biološku jamu moguće je ugovoriti sa nama kompletno održavanje na godišnjem nivou.

Biološki prečistač otpadnih voda

Eco Smart

065 962 0517 | 065 903 3441 | Čačak, Srbija